0%

CÁC TIỆN ÍCH NỘI KHU

1. Đường hoa nội bộ
2. Đường hoa nội bộ
3. HomeStay trải nghiệm
4. Clubhouse
5. Suối nước cảnh quan
6. Bãi xe
7. Cối xay gió/ Cafe
8. Hồ cảnh quan
gw-1.25 gw-1.24 gw-1.23 gw-1.22 gw-1.21 gw-1.20 gw-1.19 gw-1.18 gw-1.17 gw-1.16 gw-1.15 gw-1.14 gw-1.12 gw-1.11 gw-1.10 gw-1.09 gw-1.08 gw-1.07 gw-1.05 gw-1.06 gw-1.04 gw-1.03 gw-1.02 gw-1.01 gw-6.03 gw-6.2 gw-6.01 gw-6.09 GW-6.08 gw-6.07 gw-6.06 gw-6.05 gw-6.04 gw-8.09 gw-8.04 gw-8.08 gw-8.10 gw-8.07 gw-8.06 gw-8.05 gw-8.03 gw-8.02 gw-8.01 tien-ich-4 tien-ich-8 tien-ich-2 tien-ich-6 tien-ich-3 tien-ich-5 tien-ich-7 tien-ich-1
GW 8.01 - 930.0 m2
GW 8.02 - 886.4 m2
GW 8.03 - 361.0 m2
GW 8.04 - 450.0 m2
GW 8.05 - 507.4 m2
GW 8.06 - 622.3 m2
GW 8.07 - 593.0 m2
GW 8.08 - 632.9 m2
GW 8.09 - 700.0 m2
GW 8.10 - 1833.6 m2
GW 6.01 - 576.6 m2
GW 6.02 - 603.3 m2
GW 6.03 - 600.6 m2
GW 6.04 - 685.7 m2
GW 6.05 - 689.1 m2
GW 6.06 - 705.1 m2
GW 6.07 - 711.7 m2
GW 6.08 - 717.0 m2
GW 6.09 - 667.7 m2
GW 1.01 - 786.1 m2
GW 1.02 - 867.9 m2
GW 1.03 - 874.1 m2
GW 1.04 - 524.6 m2
GW 1.05 - 614.9 m2
GW 1.06 - 714.5 m2
GW 1.07 - 1118.4 m2
GW 1.08 - 1311.4 m2
GW 1.09 - 1096.2 m2
GW 1.10 - 1192.6 m2
GW 1.11 - 600.0 m2
GW 1.12 - 694.6 m2
GW 1.14 - 660.0 m2
GW 1.15 - 696.5 m2
GW 1.16 - 667.1 m2
GW 1.17 - 632.0 m2
GW 1.18 - 990.1 m2
GW 1.19 - 989.5 m2
GW 1.20 - 986.7 m2
GW 1.21 - 1517.3 m2
GW 1.22 - 1012.7 m2
GW 1.23 - 778.7 m2
GW 1.24 - 1716.0 m2
GW 1.25 - 1431.6 m2